Grade 12 Rebbeim / Teachers

Limudei Kodesh

Rebbi – Rabbi Katz

 

General Studies

 

Chemistry – Mr. Fedewicz

Black, Binyamin
Greenberg, Tzvi
Kahn, Netanel
Kushnir, Aylon
Reiter, David
Somogyi, Dovvy
Sonenberg, Noam
Weinberg, Avi
Weiss, Yechiel

 

Business Management / Economics – Mr. Klein

Berman, Daniel
Boehm, Yosef
Goldman, Akiva
Kammer, Shimon
Klompas, Avraham
Lichtenstein, Yehuda
Milevsky, Hillel
Moskovitz, Betzalel
Pillemer, Jacob
Serman, Daniel
Shiff, Aviel
Somogyi, Dovvy
Stavsky, Yitzchak
Toledano, Daniel
Weiss, Yechiel

English – Mr. Vrbanek

 Entire Grade 12

 

World Issues – Mr. Zanatta

 Berman, Daniel
Boehm, Yosef
Goldman, Akiva
Kammer, Shimon
Klompas, Avraham
Lichtenstein, Yehuda
Milevsky, Hillel
Moskovitz, Betzalel
Pillemer, Jacob
Serman, Daniel
Shiff, Aviel
Stavsky, Yitzchak
Toledano, Daniel

 

Math – Mr. Costigan

Berman, Daniel
Black, Binyamin
Goldman, Akiva
Milevsky, Hillel
Moskovitz, Betzalel
Sonenberg, Noam
Toledano, Daniel
Weinberg, Avi
Weiss, Yechiel

 

Math –  Mr. Lackovic

 Boehm, Yosef
Kahn, Netanel
Kammer, Shimon
Klompas, Avraham
Kushnir, Aylon
Lichtenstein, Yehuda
Pillemer, Jacob
Reiter, David
Serman, Daniel
Somogyi, Dovvy
Stavsky, Yitzchak

 

Physics – Mr. Fedewicz

Black, Binyamin
Greenberg, Tzvi
Kahn, Netanel
Kushnir, Aylon
Reiter, David
Sonenberg, Noam
Weinberg, Avi

 

 BACK TO SCHEDULE APPOINTMENTS